Selecteer een pagina

Reglement Dutch Daylight Award 2020

Reglement Dutch Daylight Award 2020
16 februari 2020

Artikel 1
Het inzenden van projecten voor de Dutch Daylight Award 2020 staat open voor architecten, opdrachtgevers, projectontwikkelaars en adviesbureaus. Alleen bouwprojecten opgeleverd tussen 1 april 2018 en 1 mei 2020 kunnen worden ingediend.

Artikel 2
Om belangenverstrengeling te voorkomen is het voor architecten in de jury en het bestuur niet mogelijk hun werk in te dienen. Adviseurs en producenten met jury- of bestuursfunctie kunnen wel projecten indienen, mits dit project niet in samenwerking is met een architect vanuit de jury of het bestuur. Bij projecten waarbij een adviseur c.q. producent betrokken is, is het desbetreffende jurylid uitgesloten om mee te stemmen. Zijn/haar stem wordt naar rato en gewicht verdeeld over de overige stemmen.

Doel van de Dutch Daylight Award is het bewustzijn en enthousiasme te stimuleren bij de opdrachtgevende en ontwerpende tak van de bouwkolom. Daarnaast is het van belang een podium te realiseren waarbij industrie, onderwijs en adviserende instanties hun kennis bij elkaar kunnen brengen en zo in juiste adviezen en kennis kunnen voorzien.

Artikel 3
Projecten kunnen alleen ingediend worden via de website van de Dutch Daylight. Alle inzendingen dienen uiterlijk 1 mei 2020 ontvangen te zijn via www.dutchdaylight.nl.

Artikel 4
De Dutch Daylight Award 2020 telt twee categorieën: grote gebouwen (>1000m2) en kleine gebouwen (<1000m2). Projecten kunnen voor één categorie worden aangemeld.

Artikel 5
De inzendingsvoorwaarden zijn:

  • Een volledig ingevuld inschrijvingsformulier op de website www.dutchdaylight.nl;
  • Akkoord gaan met het reglement en verklaring van geestelijk eigendom;
  • De oplevering was tussen 1 april 2018 en 1 mei 2020;
  • Het project ligt in Nederland;
  • Het project is niet ingezonden voor eerdere edities van de Daylight Award

Artikel 6
Na sluiting van de inschrijving worden door de jury per categorie maximaal vijf projecten genomineerd voor de Dutch Daylight Award 2020. Indien er naar de mening van de jury, sprake is van onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, heeft deze het recht minder projecten te nomineren.

Artikel 7
De organisatie van de Dutch Daylight Award 2020 onderzoekt voorafgaande aan de jurering welke inzendingen voldoen aan de inzendingvoorwaarden (artikel 5) en dus kunnen meedingen.

Artikel 8
De organisatie van de Dutch Daylight Award 2020 en de jury mogen de toegelaten deelnemers afzonderlijk benaderen voor nadere toelichting. De gebouwen die meedingen naar de Dutch Daylight Award 2020 zijn vrij toegankelijk voor de jury en voor het maken van beoordelingsvideo’s.

Artikel 9
De beoordeling van de projecten vindt plaats op basis van de ingediende stukken, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de toelichting op de vraag op welke manier daglicht als discipline is meegenomen in het ontwerp en de uitwerking hiervan, het project bezoek en de antwoorden op de mogelijk gestelde vragen na indiening.

De beoordelingscriteria welke gehanteerd zullen worden zijn:

  • Is dag- en zonlicht benut als bepalend, prikkelend, ontroerend onderdeel van de architectuur;
  • Het gerealiseerde optimum tussen daglicht, kunstlicht, uitzicht, locatie, binnenklimaat en architectuur en de bijdrage aan de duurzaamheid van het gebouw; 
  • De mate van integrale inpassing van daglicht in het project, interactie tussen zicht- en lichtbeleving
  • De mate waarin het gebouw bijdraagt aan het welbehagen en welzijn van de gebruikers; daglicht als driver voor een gezonde gebouwde omgeving;
  • Daglicht is niet statisch, het fluctueert. In hoeverre is de bijzondere dynamiek van het voortdurend wisselende licht benut?

Artikel 10
De jury honoreert per categorie de, volgens haar, beste inzending uit de genomineerden met de Dutch Daylight Award 2020.

Artikel 11
Indien er, naar de mening van de jury, sprake is van onvoldoende kwaliteit van de inzendingen, heeft deze het recht geen prijs toe te kennen.

Artikel 12
Voor het vaststellen van de eindconclusies zal de jury voltallig aanwezig moeten zijn. Bij verhindering van één der juryleden wordt door de jury een reservelid opgeroepen met eenzelfde kwalificatie als het verhinderde lid. Het juryrapport zal tegelijkertijd met de juryuitspraak worden uitgebracht ten overstaan van de genomineerden. Openbaarmaking zal geschieden op de dag van de officiële prijsuitreiking, deze vindt plaats in het najaar in een verrassend daglichtgebouw. Over de uitspraak van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 13
De Dutch Daylight Award 2020 omvat een tweejaarlijkse wisselaward, zijnde een glasobject van glaskunstenaar/ architect Han de Kluijver, die aan de prijswinnaars van de twee categorieën (artikel 4) wordt uitgereikt.

Artikel 14
Elke inzending blijft eigendom van de inzender. De juryleden en de organisatie van de Dutch Daylight Award 2020 zullen verstrekte informatie waar nodig vertrouwelijk behandelen. Het materiaal van de inzendingen is beschikbaar voor publicaties, tentoonstelling en promotionele activiteiten. De organisatie van de Dutch Daylight Award 2020 is gevrijwaard van het betalen van copyright en beeldrecht met betrekking tot de inzendingen.

Artikel 15
De verantwoordelijkheid met betrekking tot de organisatie van de Dutch Daylight Award 2020 is in handen van Dutch Daylight te Lichtenvoorde, voorheen genaamd Stichting Living Daylights.